სახელიაღწერატიპიდამატებითი ინფორმაცია
Name

დასახელება

string

-

Inn

საიდენტიფიკაციო კოდი

string

-

AccountNumber

ანგარიშის ნომერი

string

-

BankCode

ბანკის კოდი

string

-

BankName

ბანკის დასახელება

string

-