სახელიაღწერატიპიდამატებითი ინფორმაცია
UniqueId

უნიკალური იდენტიფიკატორი (Guid) გარე სისტემაში

globally unique identifier

-

UniqueKey

დოკუმენტის უნიკალური იდენტიფიკატორი business online-ში

integer

-

Status

დოკუმენტის სტატუსი

string

-

BulkLineStatus

api.property.line.status

string

-

RejectCode

უარყოფის კოდი

integer

-

ResultCode

შედეგის კოდი

integer

-

Match

თანხვედრის %

შიდა გადარიცხვის დროს თქვენ მიერ აკრეფილი მიმღები ი/პ-ის შემთხვევაში მოწმდება ბანკში IBAN-ის ანგარიშის მფლობელის დასახელებასთან, ფ/პ-ის შემთხვევაში კი – სახელთან და გვართან. შედარების შედეგად ნახავთ დამთხვევის %-ულ მაჩვენებელს.

ნებისმიერი დოკუმენტის შექმნის ან პაკეტური გადარიცხვის დროს დუბლირების დასადგენად მოწმდება ახალი დოკუმენტი ემთხვევა თუ არა უკვე შექმნილ რომელიმე დოკუმენტს. დოკუმენტების შედარებას თქვენ მიერ წინასწარ არჩეული ველების მიხედვით შეძლებთ.

decimal number

-