სახელიაღწერატიპიდამატებითი ინფორმაცია
Id

ID

integer

-

DocKey

დოკუმენტის უნიკალური ნომერი (ბანკში)

integer

-

DocNo

დოკუმენტის ნომერი

string

-

PostDate

api.property.post.date

date

-

ValueDate

ვალუტირების თარიღი

date

-

EntryType

გატარების ტიპი

string

-

EntryComment

გატარების კომენტარი, ოპერაციის შინაარსი

string

-

EntryCommentEn

api.property.entry.comment.en

string

-

Nomination

api.property.entry.Nomination

string

-

Credit

კრედიტი

decimal number

-

Debit

დებიტი

decimal number

-

Amount

თანხა

decimal number

-

AmountBase

თანხა ექვივალენტი ლარში

decimal number

-

PayerName

გადამხდელის დასახელება

string

-

PayerInn

გადამხდელის საიდენთიფიკაციო კოდი

string

-

Sender

გამომგზავნის/გამგზავნის ინფორმაცია

AccountDetails

-

Beneficiary

მიმღების ინფორმაცია

AccountDetails

-