სახელიაღწერატიპიდამატებითი ინფორმაცია
Nomination

გადარიცხვის საფუძველი, დანიშნულება / მაქსიმუმ 250 სიმბოლო

string

აუცილებელი

PayerInn

გადამხდელის – ფიზიკური პირის პირადი ნომერი, იურიდიული პირის საიდენტიფიკაციო კოდი

ივსება მხოლოდ! ბიუჯეტის სასარგებლოდ მესამე პირის ნაცვლად/მაგივრად გადარიცხვის შესრულებისას, მიუთითეთ მესამე პირის საიდენტიფიკაციო კოდი

string

მაქსიმალური სიგრძე: 11

PayerName

გადამხდელის დასახელება

ივსება მხოლოდ! ბიუჯეტის სასარგებლოდ მესამე პირის ნაცვლად/მაგივრად გადარიცხვის შესრულებისას, მიუთითეთ მესამე პირის დასახელება

string

-

DispatchType

გადარიცხვის მეთოდი.

მხოლოდ გამავალი გადარიცხვებისთვის! აუცილებელი ველი.

BULK - სტანდარტული გადარიცხვა, MT103 ინდივიდუალური გადარიცხვა.

10 000 ლარამდე შესაძლებელია გამოიყენოთ ორივე მეთოდი. 10 000 ზემოთ მხოლოდ MT103

string

-

ValueDate

ვალუტირების თარიღი

date

აუცილებელი

IsSalary

არასავალდებულო ველი, სასურველია შეივსოს სახელფასო გადარიცხვისას

ხელფასის გადარიცხვისას "TRUE"

სხვა შემთხვევაში "FALSE"

boolean

-

CommissionAccountNumber

საკომისიოს ანგარიში/მხოლოდ ინდივიდუალური გადარიცხვისთვის

string

-

UniqueId

უნიკალური იდენტიფიკატორი (Guid) გარე სისტემაში

globally unique identifier

აუცილებელი

Amount

თანხა

decimal number

აუცილებელი

DocumentNo

დოკ. N

string

აუცილებელი

SourceAccountNumber

გამგზავნის ანგარიში, ანგარიშიდან / მხოლოდ IBAN-ის ფორმატი

string

აუცილებელი

BeneficiaryAccountNumber

მიმღების ანგარიში, ანგარიშზე

ეროვნული ვალუტის გადარიცხვისას საქართველოს ბანკში, სხვა ბანკში – მხოლოდ IBAN-ის ფორმატი.

ხაზინაში გადარიცხვისას მიუთითეთ სახაზინო კოდი

უცხოური ვალუტის გადარიცხვისას მიმრების ანგარიშის ნომერი არსებული ფორმატით

string

აუცილებელი

BeneficiaryBankCode

მიმღები ბანკის RTGS კოდი / სავალდებულო

string

-

BeneficiaryInn

მიმღების – ფიზიკური პირის პირადი ნომერი, იურიდიული პირის საიდენტიფიკაციო კოდი

string

მაქსიმალური სიგრძე: 11

CheckInn

“საქართველოს ბანკში“ გადარიცხვის შემოწმება საიდენტიფიკაციო კოდით

არასავალდებულო ველი

“საქართველოს ბანკში“ გადარიცხვისას “TRUE” მითითების შემთხვევაში, დამატებით შემოწმდება მიმღების ანგარიშის ნომრი მითითებული საიდენტიფიკაციო კოდით, თუ არ ანგარიშის ნომერი არ ეკუთვნის მითითებულ საიდენტიფიკაციო კოდზე არსებულ ანგარიშს დაფიქსირდება შეცდომა.

“საქართველოს ბანკში“ გადარიცხვისას “FALSE” მითითების შემთხვევაში, გადარიცხვა შემოწმდება სტანდარტული წესით

სხვა ბანკში გადარიცხვისას ამ ველის მნიშვნელობა დადებითი არ უნდა იყოს

boolean

-

BeneficiaryName

მიმღების დასახელება

string

-

AdditionalInformation

დამატებითი ინფორმაცია / არა სავალდებულო / არ გამოიყენება ეროვნული ვალუტის გადარიცხვისას

string

-