დოკუმენტები

გადარიცხვის ინდივიდუალური დოკუმენტების, კონვერტაციის და პაკეტური გადარიცხვების შექმნა ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში. გადარიცხვის დოკუმენტების და პაკეტური გადარიცხვების სტატუსების მართვა

შედეგის კოდი

APIაღწერა
POST api/documents/domestic

ეროვნულ ვალუტაში ინდივიდუალური დოკუმენტის შექმნა

POST api/documents/foreign

უცხოურ ვალუტაში ინდივიდუალური დოკუმენტის შექმნა

POST api/documents/conversion

კონვერტაცია

POST api/documents/bulk/domestic?fileName={fileName}

ეროვნულ ვალუტაში პაკეტური გადარიცხვის შექმნა

POST api/documents/bulk/foreign?fileName={fileName}

უცხოურ ვალუტაში პაკეტური გადარიცხვის შექმნა

GET api/documents/status/{key}

ინდივიდუალური დოკუმენტის სტატუსი

GET api/documents/statuses/{keys}

ინდივიდუალური დოკუმენტების სტატუსები

GET api/documents/bulk/status/{key}

პაკეტური გადარიცხვის სტატუსი

DELETE api/documents/bulk/{key}

პაკეტური გადარიცხვის გაუქმება

DELETE api/documents/{keys}

ინდივიდუალური დოკუმენტის გაუქმება

GET api/documents/code

Result Codes

GET api/documents/todayactivities/{accountNumber}/{currency}

მიმდინარე დღის აქტივობები

ამონაწერი

ამონაწერი

APIაღწერა
GET api/statement/{accountNumber}/{currency}/{startDate}/{endDate}/{includeToday}/{orderByDate}

ამონაწერის გენერაცია – ამონაწერზე ზოგადი ინფორმაცია – პირველი 1000 ჩანაწერი

GET api/statement/summary/{accountNumber}/{currency}/{id}

ამონაწერის გლობალური და ყოველდღიური ნაშთები

GET api/statement/{accountNumber}/{currency}/{id}/{page}/{orderByDate}

ამონაწერის ჩანაწერები მითითებულ გვერდზე

ერთჯერადი კოდი

ერთჯერადი კოდი

APIაღწერა
POST api/otp/request

ერთჯერადი კოდის მოთხოვნა

ვალუტის კურსები

ვალუტის კურსები

APIაღწერა
GET api/rates/nbg/{currency}

ეროვნული ბანკის კურსი მითითებულ ვალუტისთვის

GET api/rates/nbg/{currency}/{startDate}/{endDate}

ეროვნული ბანკის კურსების ისტორია

GET api/rates/commercial/{currency}

ბანკის კომერციული კურსი

GET api/rates/commercial/{sellCurrency}/{buyCurrency}

კროს კურსი

ნაშთი ანგარიშზე

ნაშთი ანგარიშზე

APIაღწერა
GET api/accounts/{accountNumber}/{currency}/{initStatementBalance}

გამოყენებადი ნაშთი, მიმდინარე ნაშთი

ხელმოწერა

ხელმოწერა

APIაღწერა
POST api/sign/document

დოკუმენტის ხელმოწერა

საბალანსო უწყისი

საბალანსო უწყისი

APIაღწერა
POST api/BalanceSheet

საბალანსო უწყისის ატვირთვის მეთოდი