სახელიაღწერატიპიდამატებითი ინფორმაცია
Charges

გადარიცხვის მეთოდი (SHA ან OUR)

string

-

ComissionAccountNumber

საკომისიოს ანგარიში/მხოლოდ ინდივიდუალური გადარიცხვისთვის

string

-

BeneficiaryBankName

მიმრები ბანკის დასახელება. სავალდებულოა ან BeneficiaryBankCode ან BeneficiaryBankName

string

-

IntermediaryBankCode

შუამავალი ბანკის SWIFT კოდი

string

-

IntermediaryBankName

შუამავალი ბანკის დასახელება

string

-

PaymentDetail

გადარიცხვის საფუძველი, დანიშნულება / მაქსიმუმ 4x34 136 სიმბოლო

string

-

ValueDate

ვალუტირების თარიღი

date

აუცილებელი

BeneficiaryRegistrationCountryCode

მიმღების რეგისტრაციის ქვეყანა

string

-

BeneficiaryActualCountryCode

რეგისტრაციის ქვეყანა

string

-

RecipientAddress

api.property.foreign.recipient.address

string

-

RecipientCity

api.property.foreign.recipient.city

string

-

RegReportingValue

api.property.foreign.reg.reporting.value

string

-

PurposeCode

დანიშნულების აღწერა (სავალდებულოა მხოლოდ ჩინური იუანის და ინდური რუპიის გადარიცხვისას)

string

-

UniqueId

უნიკალური იდენტიფიკატორი (Guid) გარე სისტემაში

globally unique identifier

აუცილებელი

Amount

თანხა

decimal number

აუცილებელი

Currency

ვალუტა

string

-

DocumentNo

დოკ. N

string

აუცილებელი

SourceAccountNumber

გამგზავნის ანგარიში, ანგარიშიდან / მხოლოდ IBAN-ის ფორმატი

string

აუცილებელი

BeneficiaryAccountNumber

მიმღების ანგარიში, ანგარიშზე

ეროვნული ვალუტის გადარიცხვისას საქართველოს ბანკში, სხვა ბანკში – მხოლოდ IBAN-ის ფორმატი.

ხაზინაში გადარიცხვისას მიუთითეთ სახაზინო კოდი

უცხოური ვალუტის გადარიცხვისას მიმრების ანგარიშის ნომერი არსებული ფორმატით

string

აუცილებელი

BeneficiaryBankCode

მიმღები ბანკის RTGS კოდი / სავალდებულო

string

-

BeneficiaryInn

მიმღების – ფიზიკური პირის პირადი ნომერი, იურიდიული პირის საიდენტიფიკაციო კოდი

string

მაქსიმალური სიგრძე: 11

CheckInn

“საქართველოს ბანკში“ გადარიცხვის შემოწმება საიდენტიფიკაციო კოდით

არასავალდებულო ველი

“საქართველოს ბანკში“ გადარიცხვისას “TRUE” მითითების შემთხვევაში, დამატებით შემოწმდება მიმღების ანგარიშის ნომრი მითითებული საიდენტიფიკაციო კოდით, თუ არ ანგარიშის ნომერი არ ეკუთვნის მითითებულ საიდენტიფიკაციო კოდზე არსებულ ანგარიშს დაფიქსირდება შეცდომა.

“საქართველოს ბანკში“ გადარიცხვისას “FALSE” მითითების შემთხვევაში, გადარიცხვა შემოწმდება სტანდარტული წესით

სხვა ბანკში გადარიცხვისას ამ ველის მნიშვნელობა დადებითი არ უნდა იყოს

boolean

-

BeneficiaryName

მიმღების დასახელება

string

-

AdditionalInformation

დამატებითი ინფორმაცია / არა სავალდებულო / არ გამოიყენება ეროვნული ვალუტის გადარიცხვისას

string

-