საბალანსო უწყისი

საბალანსო უწყისი

APIაღწერა
POST api/BalanceSheet

საბალანსო უწყისის ატვირთვის მეთოდი