ვალუტის კურსები

ვალუტის კურსები

APIაღწერა
GET api/rates/nbg/{currency}

ეროვნული ბანკის კურსი მითითებულ ვალუტისთვის

GET api/rates/nbg/{currency}/{startDate}/{endDate}

ეროვნული ბანკის კურსების ისტორია

GET api/rates/commercial/{currency}

ბანკის კომერციული კურსი

GET api/rates/commercial/{sellCurrency}/{buyCurrency}

კროს კურსი