ხელმოწერა

ხელმოწერა

APIაღწერა
POST api/sign/document

დოკუმენტის ხელმოწერა