სახელიაღწერატიპიდამატებითი ინფორმაცია
EntryDate

გატარების თარიღი

date

-

EntryDocumentNumber

გატარების ნომერი

string

-

EntryAccountNumber

გატარების ანგარიშის ნომერი

string

-

EntryAmountDebit

გატარების თანხა (დებიტი)

decimal number

-

EntryAmountDebitBase

დებეტი ექვივალენტი ლარში

decimal number

-

EntryAmountCredit

გატარების თანხა (კრედიტი)

decimal number

-

EntryAmountCreditBase

კრედიტი ექვივალენტი ლარში

decimal number

-

EntryAmountBase

თანხა ექვივალენტი ლარში

decimal number

-

EntryAmount

api.property.entry.amount

decimal number

-

EntryComment

გატარების კომენტარი, ოპერაციის შინაარსი

string

-

EntryDepartment

string

-

EntryAccountPoint

string

-

DocumentProductGroup

ოპერაციის ტიპი, დოკუმენტის პროდუქტის ჯგუფი

string

-

DocumentValueDate

დოკუმენტის ვალუტირების თარიღი

date

-

SenderDetails

გამომგზავნის/გამგზავნის ინფორმაცია

AccountDetails

-

BeneficiaryDetails

მიმღების ინფორმაცია

AccountDetails

-

DocumentTreasuryCode

სახაზინო კოდი

string

-

DocumentNomination

გადარიცხვის საფუძველი, დანიშნულება / მაქსიმუმ 250 სიმბოლო

string

-

DocumentInformation

დამატებითი ინფორმაცია

string

-

DocumentSourceAmount

საწყისი თანხა

decimal number

-

DocumentSourceCurrency

საწყისი ვალუტა

string

-

DocumentDestinationAmount

საბოლოო თანხა

decimal number

-

DocumentDestinationCurrency

საბოლოო ვალუტა

string

-

DocumentReceiveDate

მიღების თარიღი

date

-

DocumentBranch

string

-

DocumentDepartment

string

-

DocumentActualDate

date

-

DocumentExpiryDate

date

-

DocumentRateLimit

decimal number

-

DocumentRate

კონვერტაციის კურსი

decimal number

-

DocumentRegistrationRate

decimal number

-

DocumentSenderInstitution

string

-

DocumentIntermediaryInstitution

string

-

DocumentBeneficiaryInstitution

string

-

DocumentPayee

გადამხდელი

string

-

DocumentCorrespondentAccountNumber

საკორესპონდენტო ანგარიში

string

-

DocumentCorrespondentBankCode

საკორესპონდენტო ბანკის კოდი

string

-

DocumentCorrespondentBankName

საკორესპონდენტო ბანკის სახელი

string

-

DocumentKey

დოკუმენტის უნიკალური ნომერი (ბანკში)

decimal number

-

EntryId

გატარების უნიკალური ნომერი

decimal number

-

DocumentPayerName

api.property.entry.payer.name

string

-

DocumentPayerInn

გადამხდელის – ფიზიკური პირის პირადი ნომერი, იურიდიული პირის საიდენტიფიკაციო კოდი

ივსება მხოლოდ! ბიუჯეტის სასარგებლოდ მესამე პირის ნაცვლად/მაგივრად გადარიცხვის შესრულებისას, მიუთითეთ მესამე პირის საიდენტიფიკაციო კოდი

string

-

DocComment

api.property.doc.comment

string

-